از آنجایی که لغات تخصصی نقشه برداری در نرم افزارهای ترجمه لغات انگلیسی مثل Babylon وجود ندارد از این رو افزونه ی زیرمعرفی می شود. فایل موجود در