در علم فتوگرامتری و مدلسازی سه بعدی ، نیازمند این است تا مهندسین شاغل در این زمینه از روابط پایه ای و علوم به کار رفته در این