فتوگرامتری برد کوتاه با نشان دادن توانایی های بسیار زیاد خود شرکت های نرم افزاری را مجاب کرد تا نرم افزارهای قدرتمندی برای محاسبات فتوگرامتری برد کوتاه و