فتوگرامتری دقیقا چیست؟ به عبارت ساده فتوگرامتری روشی است که در آن یک توسعه دهنده از دوربین عکس برداری برای ساخت مدل سه بعدی با بافت واقعی استفاده