مستند سازی بناهای تاریخی و باستانی با فتوگرامتری پنجم دی ماه سال 1382 بود که زلزله به جان ارگ تاریخی شهر بم افتاد و آن را به