تصاویر هوایی همیشه به عنوان یکی از راهکارها برای حل دعاوی ملکی مورد استفاده کارشناسان رسمی دادگستری قرار می گیرد   شماره ی تماس جهت مشاوره : 09126314970