تناظریابی در فتوگرامتری یکی از مراحل اصلی است، در صورتی که بخواهیم ب صورت اتوماتیک به ابر نقاط سه بعدی برسیم و مدل سه بعدی تشکیل دهیم باید