تصویر برداری هوایی در ایران از برخلاف تصور عموم از دهه 30 شروع نشده است ، اولین بار در دهه 20 از شهر تهران به طور کلی تصویربرداری