توسعه و رشد پردازش باعث پیدایش ارتوفتوگرافی دیجیتال شد. ارتوفتوگرافی دیجیتال به فرآیند تهیه تصاویر هوایی تصحیح شده با کامپیوتر گفته می شود که در آن تصاویر