گروه فتوگرامتری برد کوتاه در طی 6 سال فعالیت خود در زمینه اندازه گیری های دقیق به روش های مختلف اعم از فتوگرامتری و اسکن سه بعدی و…