یک لحظه به این فکر کنید که در هر روز در کل دنیا چند تصویر از مکان های مختلف برای ثبت یک اطلاعات بصری خاص اخذ می شود؟