اندازه گیری های سه بعدی چند سالی است که به یکی از کاربردی ترین زمینه های مهندسی تبدیل شده ، از آن جایی که اندازه گیری سه بعدی