پهپاد ، این پدیده ی نوظهور در کشورمان ، بازار فتوگرامتری کشور را دگرگون کرده است، به طوری که کسانی که تا چند سال قبل به دلیل هزینه