یادگیری پردازش تصویر در پایتون یکی از مهمترین نیازهای یک متخصص سنجش از دور یا فتوگرامتری در زمان حاضر است. چه در حوزه علمی و چه در حوزه