تصاویر قدیمی هوایی و ماهواره ای اخذ شده از یک منطقه می تواند در راستای حل مشکلات و تعارض های مالکیتی و ارتفاقی مورد استفاده قرار بگیرند، کارشناسان