نرم افزار استرالیس که یک نرم افزار برد کوتاه در رشته فتوگرامتری می باشد اولین بار در سال1997 منتشر شد و به دنبال آن با بهبود نرم افزار