در این مطلب قسمتی از تصویر هوایی سال 1335 رامسر که توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا اخذ شده آورده شده است، بلوار معلم (کازینو سابق) و هتل قدیم