کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه روز به روز بیشتر می شود ، در واقع هر کاری که در سطح کوچک نیاز به اندازه گیری دقیق داشته باشد با