پیرو حوادث ناشی از سیل اخیر که بیش از نیمی از استان های کشور را درگیر کرد و تلفات مالی و جانی بسیاری در بر داشت، فرصت مناسبی