فتوگرامتری علم جمع آوری اطلاعات 3 بعدی از یک جسم یا مکان واقعی با استفاده از تصاویر 2 بعدی است، اطلاعات به دست آمده توسط فتوگرامتری در زمینه