یکی از پروژه های انجام شده توسط تیم مدلسازی سه بعدی و فتوگرامتری برد کوتاه این سایت شهر بازی هزار و یک شهر بوده که در این پروژه