مطالعه تغییرات در محیط زیست و مناطق مورد مطالعه یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دور است. در این مقاله به بررسی یکی از مشکلات مهم این روزهای