می دانیم یافتن یک کفش که سایز آن مناسب پای ما باشد به راحتی دانستن شماره ی اندازه ی کفش نیست. کافی است نیم سایز کفش را