کاهش کیفیت تصاویر ماهواره ای و هوایی با مقاصد نظامی و امنیتی امری رایج در این حوزه است که اخیرا توجه رسانه ها را به خود جلب کرده