تناظریابی تصاویر در فتوگرامتری

تناظریابی در فتوگرامتری یکی از مراحل اصلی است، در صورتی که بخواهیم ب صورت اتوماتیک به ابر نقاط سه بعدی برسیم و مدل سه بعدی تشکیل دهیم باید در دو تصویر چپ و راست نقاط متناظر بیابیم تا معادلات شرط هم خطی تشکیل شود و مختصات سه بعدی به دست آید . این امر می تواند به صورت دستی انجام گیرد و یا این که به صورت اتوماتیک توسط الگوریتم های مختلف انجام شود.

تناظریابی تصاویر در فتوگرامتری

تناظریابی اتوماتیک

تناظر یابی چند مرحله دارد :

۱- استخراج عوارض تصویر

۲- استخراج توصیف گر برای عوارض تصویر

۳- تناظریابی بر اساس عوارض بر اساس توصیف گر های استخراج شده

۴- بهبود تناظر یابی به کمک قیود هندسی و استخراج نقاط متناظر صحیح

 

تناظر یابی اتوماتیک در تصاویر

تناظریابی نقطه ای تصاویر :

هدف : استخراج نقاط متناظر با هم

سوال » چگونه می توانیم کاندیدهای “خوب” یا “بد” را از هم تشخیص دهیم؟

پاسخ » در تصاویر باید نقاطی را انتخاب کنیم که با تغییر مکان پنجره ی تناظریابی مقادیر پیکسل های پنجره تغییر شدیدی داشته باشد، این امر با توجه به تصویر زیر در نقاط گوشه ی اجسام رخ می دهد. در مناطقی که مقادیر پیکسل ها یک دست هستند تغییر مکان پنجره تغییری در مقادیر ایجاد نمی کند. (تصویر سمت چپ) ، همچنین در تصویر وسط مشخص است که با تغییر مکان پنجره در جهت لبه ی شکل تغییری در مقادیر پنجره ایجاد نمی شود. پس طبق تصویر سمت راست بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نماینده ی تناظریابی گوشه ی اشکال و اجسام است. این تغییر مکان در هر جهتی که باشد در مقادیر پنجره ی تناظریابی تاثیر زیادی می گذارد.

تناظریابی اتوماتیک تصاویر در فتوگرامتری

چند مثال:

تناظریابی اتوماتیک تصاویرتناظریابی تصویر بالا برای انسان بسیار راحت و پیش پا افتاده است. آیا تصویر زیر هم همینطور است؟

دو تصویر از کاوشگر کنجکاوی

قطعا برای انسان تناظریابی بین این دو تصویر کار طاقت فرسا و غیر ممکنی است، ولی آیا الگوریتم های نوشته شده توسط انسان هم نمیتوانند بین این دو تصویر تناظریابی کنند؟ در زیر نتیجه را می بینید :

تناظریابی تصاویر کاوشگر کنجکاوی

همانطور که دیدید الگوریتم های نوشته شده توسط محققین بسیار قدرتمند هستند و می توانند نقاط متناظر بین تصاویر مختلف را با دقت بسیار بالایی بیابند و از آنها جهت انجام محاسبات فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر استفاده کنند. در زیر برخی الگوریتم ها و کدهای مرتبط با تناظریابی آورده شده است. امیدواریم استفاده لازم را از آنها ببرید.

برخی منابع و الگوریتم های تناظریابی جهت دانلود:

مقاله بررسی روشهای مختلف Stereo Matchingو بررسی به کارگيری آنها درتوجيه نسبی فتوگرامتری برد کوتاه ، نویسندگان : سيدعبداالله کيانژاد، دکترمسعود ورشوساز، برات مجردی    لینک

لینک دانلود الگوریتم تناظریابی UR-SIFT   لینک 

منابع :

سایت استاد بزرگوار بنده جناب دکتر مسعود ورشوساز wp.kntu.ac.ir/varshosazm

گروه تلگرام فتوگرامتری برد کوتاه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.