به دست آوردن مدل سه بعدی با روش فتومتریک استریو

یکی از روش هایی که کم تر در فتوگرامتری بردکوتاه و مدلسازی اجسام شناخته شده است، تکنیک فتومتریک استریو(Photometric stereo ) می باشد.

نحوه کار با این تکنیک به این صورت است که جسم و دوربین ثابت خواهن ماند و فقط جهت منابع روشنایی تغییر خواهند کرد. برای رسیدن به ابر نقاط متراکم سه بعدی از این روش به حداقل سه تصویر نیاز خواهد بود. اگر تعداد تصاویر هم افزایش یابد می تواند دقت رسیدن به مدل سه بعدی را افزایش دهد.

از پروژه های انجام شده توسط تیم مدلسازی این سایت، به دست آوردن ابر نقاط متراکم از این روش از یک مجسمه مطابق زیر می باشد. تراکم این نقاط مطابق با تعداد پیکسل های تصاویر اخذ شده می باشد.

مدلسازی سه بعدی با روش فتومتریک استریو
یکی از چند تصویر اخذ شده از جسم مورد نظر

 

مدلسازی سه بعدی با روش فتومتریک استریو
ابر نقاط به دست آمده

 

مدلسازی سه بعدی با روش فتومتریک استریو

2 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.